Kişisel Verilerin Korunması

Formu indirmek için “tıklayınız”.


VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesi gereğince kişisel verisi işlenen ilgili kişilere birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Yine Kanun’un 13. Maddesi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Fatih Mah. Semt İstiklal Cad. No:188 Çubuk Ankara adresine mukim Yükselen Koleji Eğitim Anonim Şirketi’ne (“Kurum”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 Bu çerçevede başvurunun yazılı yapılmak istenmesi halinde aşağıdaki formun doldurulması gerekmektedir. İlgili form;

  • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • İadeli Taahhütlü posta yoluyla,
  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun elektronik imza ile imzalanması ve Kurum’un kayıtlı elektronik posta adresine (yukselenkoleji@hs03.kep.tr) gönderilmek suretiyle,
  • Daha önce Kuruma bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden gönderim yapmak suretiyle,

Kuruma iletilebilecektir.

Kanun’un 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebiniz yanıtlanacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında başvurunun teyit edilmesi ve kişisel veri güvenliğinin sağlanması amacıyla başvuru sahibinden başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Ad – Soyadı 
T.C. Kimlik Numarası (Yabancılar için uyruğu ve pasaport numarası) 
Telefon Numarası 
E-Posta Adresi 
Adres 
Kurum ile olan ilişkinizi belirtiniz (Veli, Öğrenci, Çalışan, Çalışan Adayı, İş Ortağı, Ziyaretçi vb.) 

Başvuru Sahibi Bildirim Yöntemi

Lütfen başvurunuza istinaden vereceğimiz yanıta ilişkin bildirim yöntemini seçiniz:

            Adresime gönderilmesini istiyorum.

            E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.  

Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi aranmaktadır.)

Başvuru Sahibinin Talepleri

Lütfen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi gereğince taleplerinizi aşağıda detaylıca bildiriniz ve taleplerinize ilişkin olarak varsa bilgi ve belgeleri de başvuru formuna ekleyiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda yer alan bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca toplanmakta olup yalnızca başvuru sahibinin talebine cevap verilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru halinde Kurumumuz herhangi bir mesuliyet kabul etmemekle birlikte hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvuru sebebiyle doğan tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Başvuru Sahibi Adı Soyadı       :

Başvuru Tarihi                         :

İmza

Haberi Paylaş:

Scroll to Top